Hakkımızda

Amacı

Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda okutulmakta olan "Türk Dili" ile "Türkçe-1: Yazılı Anlatım" ve "Türkçe-2: Sözlü Anlatım" derslerini okutacak yeterli sayıda öğretim elemanını (okutman, öğretim görevlisi) kadrosunda tutarak bunların düzenli bir biçimde fakülte ve yüksekokullardaki derslere görevlendirilmesini sağlamak; ayrıca Türkçe Öğrenim, Araştırma, Uygulama Merkezi (TÖMER) gibi kuruluşlara öğretim elemanı desteği vererek eğitim- öğretim hizmetlerine yardımcı olmaktır.

Yetki ve Sorumlulukları

1. Yükseköğretim Kurulu Rektörlüğü makamına bağlı olan Bölümümüzün öncelikli görevi fakülte ve yüksekokulların Türk Dili derslerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi amacıyla koordinasyonu sağlamak, bununla ilgili yazışmaları yürütmek,

2. Türk Dili derslerinin YÖK Çerçeve Programına uygun, dil bilincini geliştirici, Türkçeyi sevdirici, Türkçenin önemini vurgulayıcı biçimde verilmesini sağlamak,

3. Derslere giren öğretim elemanlarını, her fakülte ve yüksekokuldaki öğrencilerin ilgi alanına uygun biçimde, Türkçenin güzel kullanıldığı örnek metinlerden de yararlanarak sevgi ve hoşgörü ortamında öğrencilerin dili yazılı ve sözlü olarak daha güzel kullanmasını sağlayıcı nitelikte ders vermeye yönlendirmek,

4. Düzenli olarak yaptığı toplantılarla öğretim elemanlarının sorunlarını dinlemek, gerekirse sorunların çözümü için uygun bir biçimde durumu Rektörlük makamına arz etmek,

5. Fakülte ve yüksekokulların dekanlık ve müdürlüklerinin Türk Dili derslerinin işlenişi ya da ilgili öğretim elemanlarıyla ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirmek ve sonucu Rektörlük makamına arz etmek,

6. Bakanlıklar, KİT'ler vb. resmî ya da yarı resmî kuruluşların personelinin Türkçeyi kullanma ve yazışmalardan doğan eksikliklerini giderici nitelikte projelendirilmiş kurslarına Üniversitedeki eğitim ve öğretimi aksatmayacak biçimde Rektörlük makamının izin ve oluruyla öğretim elemanı görevlendirmek,

7. Müfredat programında birliği sağlamak ve öğretim elemanlarının Türk Dilinin daha etkili biçimde öğretilmesini sağlayıcı nitelikte kitapların hazırlanmasını teşvik etmek,

8. Yurt dışı ve yurt içindeki öğrenim kurum ya da kuruluşlarından Üniversitemizdeki fakülte ve yüksekokullara yatay geçiş yapan öğrencilerin Türk Dili dersleriyle ilgili denklik işlemlerini gerçekleştirmektir.